Regulamin

I. Wstęp

Niniejszy regulamin obowiązuje w całym serwisie Na-Luzie.net, dotyczy wszystkich użytkowników.

II. Definicje

Materiały - wszelkiego typu zdjęcia, grafiki itp. umieszczane w serwisie Na-Luzie.net Serwis - strona o adresie Na-Luzie.net, będąca miejscem zamieszczania w/w materiałów Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Na-Luzie.net

III. Postanowienia ogólne

 1. Na-Luzie.net nie ponosi odpowiedzialności za:
  - korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem;
  - przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od właściciela;
  - utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu;
  - jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych.
 2. Użytkownik ma prawo do zamieszczania w serwisie materiałów, a także do przeglądania materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników.
 3. Zamieszczanie materiałów odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy
 4. Zamieszczanie materiałów w serwisie jest bezpłatne ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Bezpłatne jest również przeglądanie materiałów zgromadzonych w serwisie.
 5. Zabrania się:
  - umieszczania materiałów, które nie są własnością użytkownika lub co do których nie posiada on majątkowych praw autorskich;
  - umieszczania w serwisie Na-Luzie.net materiałów, na których są osoby trzecie, bez zgody w/w osób.
 6. Użytkownik zamieszczając filmy, clipy etc. oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w nim materiałów.
 8. Zamieszczając materiały w serwisie, użytkownik przekazuje właścicielowi nieodpłatną, niewyłączną licencję, obejmującą wykorzystywanie tychże materiałów dla potrzeb serwisu Na-Luzie.net, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu w momencie ich wykorzystania (tzn. kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikacji) w celu promocji oraz reklamy serwisu. Nieodpłatna, niewyłączna licencja obejmuje również wykorzystywanie przez właściciela materiałów publikowanych w serwisie, na innych stronach należących do właściciela, z uwzględnieniem licencji Creative Common.
 9. Właściciel serwisu może odmówić emisji materiałów, gdy zostanie zakwestionowany ich stan prawny lub są słabej jakości.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może kierować do właściciela wszelkiego pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów, dotyczące serwisu, za pomocą formularza kontaktowego
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 3. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwila umieszczenia zmienionego tekstu regulaminu pod adresem Na-Luzie.net/regulamin.php
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
Kontakt Regulamin